Filori-Plant

Algemene voorwaarden

1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden bij het akkoord gaan van een overeenkomst met Filori-Plant, daarbij verklaart hij kennis genomen te hebben van de vermelde algemene voorwaarden.

2. Alle offertes en prijsopgaven opgemaakt door Filori-Plant bv zijn geheel vrijblijvend, en zijn 1 maand geldig, tenzij anders vermeld. Facturatie geschiedt op basis van de offerte en eventueel uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht. Aanbiedingen, uurtarieven of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Met Filori-Plant bv afgesloten overeenkomsten zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Prijzen worden steeds exclusief BTW opgegeven.

5. De door Filori-Plant bv opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Indien het project aanzienlijke vertragingen oploopt door toedoen van de klant (laattijdig reageren, het niet aanleveren van ontbrekende informatie of het uitstellen van projecten) behoudt Filori-Plant bv zich het recht om de geleverde diensten binnen de 30 dagen na uitvoering te factureren.

6. Op alle met Filori-Plant bv afgesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Filori-Plant bv zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Antwerpen.

7. Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 dagen na factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest van 1% per maand aangerekend worden, waarbij elke begonnen maand voor een volledige maand telt. Bij het niet betalen binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een aangetekend schrijven, heeft Filori-Plant bv het recht de uitgevoerde acties te annuleren of op te schorten en een administratiekost van 250 euro aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen op de opdrachtgever verhaald worden.

8. De geleverde goederen/diensten blijven eigendom van Filori-Plant bv zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

9. Iedere klacht van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 8 dagen te worden bekendgemaakt aan Filori-Plant bv en dit per aangetekende brief op het vermelde vestigingsadres. Eventuele klachten betreffende de oplevering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Filori-Plant bv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

11. De opdrachtgever zal aanduidingen van Filori-Plant bv of zijn leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

12. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

13. Om zijn overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Filori-Plant bv, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Filori-Plant bv tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Filori-Plant bv toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over zijn activiteiten. Iedereen kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een e-mailbericht te richten tot bovenstaand adres. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Filori-Plant bv behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

14. Filori-Plant bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan Filori-Plant bv kenbaar gemaakt werden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz… en verbindt er zich daarenboven toe Filori-Plant bv zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.

15. Filori-Plant bv draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De opdrachtgever zal Filori-Plant bv telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

16. In geen geval is Filori-Plant bv aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Filori-Plant bv kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval door technische of andere storingen.

17. Filori-Plant bv is in geen geval verantwoordelijk voor door de klant aangebrachte content op door Filori-Plant bv vervaardigde materialen.

18. In geen geval kan Filori-Plant bv aansprakelijk gesteld worden voor door de klant geleden verliezen vanwege het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de door Filori-Plant bv vervaardigde website. Filori-Plant bv verbindt zich er toe serverproblemen zo snel als mogelijk op te lossen.

19. Filori-Plant bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer hij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

20. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin hij zijn wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

21. Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van finale oplevering. Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud (die in beginsel per kwartaal verschuldigd zijn) levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn. Filori-Plant bv behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

22. Kosten en schadevergoeding van laattijdig of onbetaalde facturen gericht aan particulieren.
Kosten ingebrekestelling /nalatigheidsinteresten na niet betaling van de factuur binnen de vermelde betalingstermijn van 14 dagen.
Bij te late betaling of onbetaalde facturen gericht aan de particulier.

– Bij een eerste herinnering –ingebrekestelling worden geen kosten aangerekend (14 dagen tijd om factuur te betalen)
– Bij latere herinneringen – ingebrekestelling : per ingebrekestelling / 7,50 euro + eventuele portkosten

Bij overschrijding worden nalatigheidsinteresten aangerekend vanaf de kalenderdag volgend op de datum van verzending van de eerste herinnering. (intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten)

Schadevergoeding die door Filori Plant BV wordt aangerekend bij laattijdige betaling:

* 20,00 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan 150,00 euro
* 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500,00 euro
* 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.

Wanneer deze voorwaarden niet nageleefd worden, of de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, behoudt Filori-Plant bv het recht de samenwerking direct stop te zetten. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Filori-Plant bv zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.